Nowy pit 2017

Nowy pit 2017

Warto zapoznać się przed kolejnym rokiem rozliczeniowym z nowym pit 2017. Dla składających po raz pierwszy zeznania podatkowe w tym tekście, celem rozjaśnienia ważnej sprawy podatków, zawarte jest kilka niezbędnych informacji.

Co to znaczy pit?

Pojawił się już pit 2017, który umożliwia rozliczenie się za rok 2017. Dla składających po raz pierwszy pit 2017, kilka niezbędnych informacji.

Warto zorientować się wcześniej, który pit 2017 należałoby wypełnić. Każdy pit 2017 można sprawdzić pod względem tego, do kogo jest skierowany i wybrać ten, który stosuje się do nas. W zależności od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcami, pracownikami, rencistami czy też z innego powodu, mamy określone dochody podlegające opodatkowaniu, dobrze wcześniej rozeznać się w sprawie właściwego formularza pit 2017.

Wybór takiego formularza można skonsultować na portalu dotyczącym podatków, można się także udać w celu uzyskania porady do najbliższego urzędu skarbowego, który niewątpliwe pomoże nam w wyborze adekwatnej opcji formularza pit 2017. Możemy zdać się także na własną intuicję, lecz ważne by wypełnić właściwy pit 2017. Po uprzednim wybraniu formularza, który nas dotyczy, można skorzystać z programów rozliczających pit 2017, które umieszczone są najczęściej na stronach urzędów skarbowych czy też stronach zajmujących się rozliczeniami podatników. Im więcej konsultacji w sprawie pit 2017, tym większa pewność, że zostanie on rozliczony poprawnie i przyjęty w rocznym zeznaniu podatkowy. Synonimem pit 2017 są deklaracje podatkowe, która to nazwa stosuje się do nich zastępczo.  

PIT jest skrótem wyrazowym od ang. Personal Incom Tax, który oznacza podatek dochodowy od osób fizycznych. Każdy obywatel państwa jest zobowiązany złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym z dochodów, które otrzymał w ubiegłym roku. Podatek dotyczący dochodów osób fizycznych jest określony przez powstałą w 26. lipca 1991 roku ustawę, do której wprowadzono  od czasu ustalenia szereg zmian, jednakże ona jest podstawą aktualnego prawa podatkowego.

Podatek obowiązuje każdą osobę fizyczną, choć definicja osoby fizycznej jest niejasna i przekłada się na zdolność do podlegania prawom danego państwa, w tym prawu podatkowemu. Tak więc pit 2017 to druk wystawiony przez Ministerstwo Finansów w celu kontroli naszych dochodów, których część oddajemy państwu na rzecz jego funkcjonowania. Za rok 2017 będziemy składali pit 2017 w roku następnym, a więc 2017. Te wskazane do wypełnienia druki urzędowe służące zeznaniom podatkowym, są różnego rodzaju. Wśród pit 2017 można znaleźć odpowiednio ponumerowane formularze zależnie od charakteru i rodzaju uzyskanych przychodów oraz statusu prawnego osoby tj, pracownik, pracodawca, rencista, bezrobotny, emeryt itp.

 

Rozliczenie roczne PIT 2017 z dochodów kapitałowych

Rozliczenia PIT dokonujemy na różnych formularzach w zależności od tego, z jakich źródeł uzyskiwaliśmy przychody i na jakich zasadach były one opodatkowane. Rozliczenie dochodów kapitałowych w roku podatkowym dokonujemy na formularzu PIT-38.

Termin i sposób złożenia deklaracji

Deklarację PIT-38 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym osiągaliśmy przychody z tytułu odpłatnego zbycia akcji, udziałów, innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych lub wkładów w spółdzielniach.

Najczęściej podstawą do rozliczenia PIT-38 jest informacja PIT-8C otrzymana przez podatnika od biura maklerskiego prowadzącego jego rachunek kapitałowy.

Po zebraniu danych potrzebnych do wypełnienia deklaracji PIT-38 możemy wypełnić deklarację i przekazać ją do właściwego urzędu skarbowego. Możemy zrobić to ciągle w sposób tradycyjny, czyli wypełnić druk pismem odręcznym/drukowanym i zanieść do okienka podawczego US lub wysłać za pośrednictwem poczty lub urzędu konsularnego. Możemy też skorzystać z wygodniejszej formy rozliczenia PIT 2016 przez internet.

Załączniki

Deklarację PIT-38 można wypełnić przez internet w programie do rozliczenia pit 2016 przez internet. Nie trzeba czytać instrukcji, jak rozliczyć pit przez internet.  Dobry program do rozliczania pit pomoże w poprawnym wypełnieniu zeznania. W programie będziemy też mieli dostępne są załączniki do formularza PIT-38 – PIT/ZG oraz ZAP-3.

Załącznik  PIT/ZG będziemy musieli wypełnić, jeżeli dochody osiągnęliśmy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

ZAP-3 jest to zgłoszenie aktualizacyjne osoby będącej podatnikiem. Formularz służy do zgłoszenia miejsca aktualnego zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji dotyczących osobistego rachunku bankowego.

Wstępnie wypełnione zeznanie

Wypełniając pit rozliczenie online można można skorzystać z PFR (Pre-Filed tax Return) , czyli wstępnie wypełnionego zeznania PIT-38.  Dostępne jest ono na stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów i można je pobrać korzystając z aplikacji programów do rozliczania pitów.

Jest to nowość wprowadzona dopiero dla zeznań za 2017 rok. Podstawą do stworzenia zeznania wstępnie wypełnionego PIT-38 jest  informacja PIT-8C za za rok podatkowy, któa została przekazana do organu skarbowego. Wstępne zeznania podatkowe można uzupełniać i zmieniać, np. dopisać nieuwzględnione przychody. Dostęp do wstępnie wypełnionego rozliczenia proponowanego przez fiskusa uzyska się po wprowadzeniu danych uwierzytelniających podatnika, w przypadku składania zeznania małżeńskiego – obu małżonków. Trzeba podać: identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia oraz kwotę przychodu za poprzedni rok podatkowy.

Rozliczenie pit 2018 przez internet jest wygodne i bezpieczne.

 

PIT przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie muszą obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.

Z reguły przedsiębiorcy wpłacają  zaliczki do urzędu skarbowego, tak jak większość podatników, w trybie miesięcznym. Istnieje też w pewnych sytuacjach możliwość kwartalnego odprowadzania zaliczek.

Warunki skorzystania z rozliczeń kwartalnych

Forma opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trybie kwartalnym przysługuje przedsiębiorcom  spełniającym określone warunki. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzystać z niej mogą:

  1. podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i zaliczający się do grupy tzw. małych podatników, których przychody mieszczą się w określonym limicie,
  2. oraz podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,

Zaliczkę na kolejne kwartały ustala się na podstawie różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek za minione kwartały.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Decydując się na  wybór kwartalnego sposobu opłacania zaliczek podatnik,  powinien do 20 lutego roku podatkowego złożyć pisemne powiadomienie w tej sprawie do właściwego urzędu skarbowego. Tak samo rezygnacja z systemu kwartalnego zaliczek na rzecz systemu miesięcznego wymaga pisemnego zawiadomienia urzędu.

Obliczenie i odprowadzenie zaliczki

Zaliczki kwartalne mogą być odprowadzane zarówno w przypadku podatku naliczanego wg skali, podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Niezależnie od rodzaju podatku w każdym przypadku należy odprowadzać zaliczki na podatek do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

W przypadku korzystania z zasad ogólnych, obowiązek opłacania zaliczek następuje dopiero po kwartale, w którym dochód z działalności gospodarczej przekroczył 3 091 zł. Podatnicy podatku liniowego i rozliczający się na formularzu pit 36L nie korzystają z kwoty wolnej od podatku, więc zaczynają odprowadzać zaliczki (19% podstawy opodatkowania) już w chwili osiągnięcia pierwszego dochodu. Ryczałtowcy  odprowadzają  co kwartał do urzędu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którego wysokość ustala się na podstawie stawki właściwej dla rodzaju prowadzonej działalności.  W przypadku ryczałtu również nie jest możliwe skorzystanie z kwoty zwolnionej z opodatkowania.

Rozliczenie zaliczek w PIT 2018

Niezależnie od sposobu w jaki odprowadzane były zaliczki na podatek dochodowy, uwzględniamy je w rozliczeniu pit po zakończeniu roku podatkowego. Przychód pomniejszony o koszty, składki na ubezpieczenie społeczne i ulgi podatkowe, stanowi podstawę do obliczenia podatku. Od kwoty obliczonego podatku odejmujemy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz pozostałe ulgi. Otrzymaną kwota należy następnie porównać z kwotą odprowadzonych zaliczek. Jeżeli nie chcemy wszystkich tych obliczeń wykonywać samodzielnie, możemy rozliczyć pit  przez internet. Pit online 2017 można rozliczyć korzystając z darmowego programu pit 2017 online. Rozliczenie pit online 2016 jest wygodne i bezpieczne. Pit za 2017 online rozliczysz najszybciej.

 

Posiłki dla pracowników opodatkowane PIT

Pracodawcy często zapewniają zatrudnionym różne świadczenia pozapłacowe – benefity.  Benefit (z łac. bene – dobrze, facere – czynić) to ogólne określenie dodatkowego świadczenia pracodawcy dla pracownika. Najczęściej oferowane benefity to szkolenia, kursy, konferencje, prywatna opieka medyczna, karnety sportowe i rekreacyjne, świadczenia urlopowe i wypoczynkowe.

Posiłki benefitem

Do benefitów zalicza się również nieodpłatne posiłki gwarantowane w formie wykupionego abonamentu w punkcie gastronomicznym, zwrotu wydatków czy zapewnienie vouchera uprawniającego do wykorzystania go w różnych restauracjach i punktach gastronomicznych. Taki benefit jest świadczeniem pozapłacowym i stanowi podstawę opodatkowania oraz oskładkowania wartości przekraczającej 190 zł miesięcznie.

Wyłączenia z oskładkowania kwot nieprzekraczających 190 zł miesięcznie reguluje § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.; dalej rozporządzenie). Stanowi, że wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł nie jest podstawą wymiaru składek społecznych.

Zwolnienie z oskładkowania stosuje się, jeśli świadczenie przekazuje się pracownikowi w formie rzeczowej i nie ma możliwości zamiany go na gotówkę.

Nie zawsze benefit jest przychodem do opodatkowania

Zgodnie z art. 12 § 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód pracownika uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, jak i świadczenia w naturze, niezależnie od źródła ich finansowania. Ustawa klasyfikuje jako przychód w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Poza tym są to świadczenia pieniężne ponoszone przez pracodawcę za zatrudnionego, jak i wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków może stanowić przychód pracownika. Oceniając, czy powstało nieodpłatne świadczenie, a więc czy był to przychód pracownika, czy nie, należy wziąć pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13; DzU z 2014 r., poz. 947). Trybunał Konstytucyjny  wskazuje w tym orzeczeniu, że cechami określającymi „inne nieodpłatne świadczenia” jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o PIT mogą być uznane tylko takie świadczenia, które:

– zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

– zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

– korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich).

W konsekwencji tego orzeczenia świadczenia (między innymi posiłki), które pracownik otrzyma, a nie niosą one ze sobą indywidualnych, wymiernych i zaakceptowanych przez pracownika korzyści, są zwolnione z obciążeń podatkowych, nie będą wykazywane w rozliczeniu pit.