PIT 2017 online — prawa podatnika: bezpieczne dane i pisemna interpretacja przepisów fiskalnych

Nawet najbardziej wyrafinowany i przyjazny w obsłudze program PIT nie zastąpi podatnikowi rzetelnej wiedzy na temat praw i obowiązków, wobec których staje uruchamiając wybrany program do PIT 2017. Z całą pewnością warto być świadomym swego prawa do zachowania poufności danych a w przypadku wątpliwości co do właściwego zastosowania reguł prawa podatkowego — prawa do otrzymania pisemnej interpretacji spornej kwestii.

W całokształcie swych relacji z urzędem skarbowym wszelkie dane, jakie udostępniamy, objęte są tajemnica skarbową. Zasadę tą powinien także uwzględniać każdy program do rozliczania PIT. W efekcie oznacza to, że wszystkie informacje, jakie zawarliśmy w deklaracji podatkowej, załącznikach oraz innych dokumentach przekazywanych organom podatkowym nie mogą być bezprawnie ujawnione pod groźbą odpowiedzialności karnej. Tajemnica skarbowa dotyczy także jakikolwiek danych pochodzących z akt spraw podatkowych.

Jeżeli podatnik ma jakiekolwiek wątpliwości co do właściwego zastosowania przepisów prawa podatkowego w swojej partykularnej sprawie może skorzystać z prawa do pisemnej interpretacji i wystąpić z odpowiednim wnioskiem o udzielenie takowej (alternatywnym określeniem jest „interpretacja personalna”). Wniosek kierujemy do jednego z pięciu rozpatrujących takie sprawy Dyrektorów Izb Skarbowych (Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Katowice, Poznań). Właściwe przygotowanie wniosku ma duże znaczenie dla jego powodzenia. Należy uwzględnić zarówno swoją lokalizację (od niej zależy wybór właściwego organu podatkowego) jak charakter podatku, do którego wniosek się tyczy. W treści wniosku należy w sposób możliwie najpełniejszy opisać zaistniały stan faktyczny (ewentualnie taki, którego się spodziewamy), a także własna pozycję kwestii prawnej walidacji zastosowania do niego określonych przepisów. Istnieje kilka wyjątków co do możliwości wystosowania tego rodzaju zapytania. Przedstawione we wniosku okoliczności nie mogą być w dniu jego wystosowania elementem toczącego się postępowania podatkowego czy też kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego. Ponadto, jeżeli sprawa została już rozstrzygnięta w swej istocie postanowieniem organu podatkowego lub organu kontroli podatkowej wystosowanie zapytania uznaje się z bezzasadne. Samo złożenie wniosku podlega opłacie w kwocie 40 PLN (kwota ta dotyczy tylko jednego przedłożonego stanu faktycznego lub przyszłego a odpowiedzi możemy spodziewać się w terminie 3 miesięcy.

Znajomość prawa podatkowego i PIT 2017 wzajemnie się uzupełniają — dlatego warto zwrócić uwagę na edukacyjne elementy serwisów podatkowych.