Rozliczenie PIT online 2017 i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Przystępując do rozliczenia PITy 2018, co praktycznie w każdych okolicznościach wiąże się z rozważeniem możliwych do zastosowania ulg i odliczeń podatkowych, podatnik posiadający Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego znajduje się w znacznie korzystniejszej sytuacji niż ten użytkujący IKE. Warto zapoznać się z korzyściami związanymi z opłacaniem składek na IKZE przed przystąpieniem do rozliczenia PIT 2018 online.

Program do PIT 2017 w ramach rozliczenia podatkowego pozwala na odliczenie wpłat na fundusze już w roku ich wpłaty. W tym sensie podatnik posiadający IKZE jest w znacznie korzystniejszym położeniu od posiadacza IKE (indywidualnego konta emerytalnego), gdyż rozliczenie w ramach ulgi podatkowej składek wpłacanych IKE nie jest możliwe. Posiadacz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest uprawniony do odliczeń składek w ramach ulgi podatkowej, jeśli jego rozliczenie PIT 2018 online przeprowadzone będzie na podstawach zasad ogólnych opodatkowania ewentualnie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów zewidencjonowanych. W przypadku, jeśli podatnik posiada zarówno IKZE, jak i IKE, odliczenia składek może dokonać jedynie w zakresie wpłat na IKZE.

PIT 2018 program pozwala na legalne rozliczenie składek na IKZE w ramach ulgi podatkowej tylko w wypadku, gdy były one faktycznie opłacone w danym roku podatkowym (składka należna, a jednak faktycznie nieopłacona nie niesie ze sobą tego rodzaju możliwości). Z tej racji kluczowe są tutaj dowody poświadczające faktyczne poniesienie kosztów składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Potwierdzenie takie winno zawierać dane adresata opłat oraz podatnika je wnoszącego, a także odpowiednie daty, cel opłat i oczywiście ich wysokość. Niemożliwość zaprezentowania tego rodzaju potwierdzenia całkowicie dyskwalifikuje podatnika w przypadku tej ulgi. Pomimo że zasady prawa podatkowego wprost nie ograniczają wysokości składek możliwych do odliczenia, jest ona regulowana za pomocą limitu wpłat składek na IKZE w trakcie jednego roku kalendarzowego. Aktualnie limit wynosi 1,2 wynagrodzenia miesięcznego średniego w prognozie na dany rok w ramach gospodarki narodowej (4866 zł). Gromadzenie oszczędności powyżej tej kwoty nie będzie możliwe. Nie będzie to możliwe nawet w przypadku posiadania przez podatnika kilku kont IKZE w kilku funduszach inwestycyjnych prowadzonych przez jedno towarzystwo ubezpieczeniowe. Wspomniany limit jest jeden, łączny oraz niepodzielny.