Składki zagraniczne na ubezpieczenia zdrowotne a PIT w Polsce

Podatnicy rozliczający pity 2018 w Polsce mogli uzyskiwać dochody i opłacać składki nie tylko w kraju, ale i za granicą. W rozliczeniu pit 2018 (również rozliczenie pit 2018 online) odliczamy przysługujące nam ulgi – niektóre dotyczą dochodu, inne podatku.

Odliczeniu od podatku podlegają składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Bierze się pod uwagę składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika. Nie odlicza się jednak pełnej kwoty, czyli 9% podstawy wymiaru, lecz maksymalnie 7,75 % podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Odliczenie realizowane jest już w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki obliczają i odprowadzają do fiskusa płatnicy (pracodawcy) lub sami podatnicy, jeśli osiągają dochody bez pośrednictwa płatników. Mogą to być dochody z działalności wykonywanej osobiście, z zagranicznych emerytur i rent, z umów o pracę poza granicami Polski.

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej odliczają składki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku przy opłacaniu ryczałtu lub karty. Podobnie osoby duchowne odliczają zapłacone składki przy opłacaniu zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych,

Po zakończeniu roku podatkowego składki na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się w zeznaniu podatkowym PIT‑36 (pit 36 online), PIT‑36L, PIT‑37 (pit 37 online), PIT-28(pi 28 online) albo w rocznym obliczeniu podatku PIT-40 sporządzanym przez płatnika.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnicy opłacający kartę podatkową oraz osoby duchowne mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklaracje roczne. PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach składają podatnicy opłacający kartę podatkową. Osoby duchowne są zobowiązane złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.  

W programie pit 2018 można rozliczyć pit online  2017. W roku bieżącym rozliczamy dochody uzyskane w zakończonym poprzednim roku podatkowym, czyli 2018. Pity 2018 rozliczamy na podobnych zasadach jak w latach ubiegłych.

Każdy dokument stwierdzający zapłatę składki stanowi potwierdzenie dokonania wydatku.

Odliczenie od podatku nie dotyczy składek:

  1. a) jeżeli podstawę ich wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów  o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych między Rzeczpospolitą Polską  a innymi krajami,
  2. b) jeśli już wcześniej były odliczone:

          – od dochodu albo od podatku w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub w Konfederacji Szwajcarskiej (innym niż Polska)

          – od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT,

  1. c) w przypadku zapłacenia ich w państwie w innym państwie, jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa.

Przepisy prawne pozwalające na dokonanie odpisu od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne są  zawarte w:

– art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– art. 13, art. 31 oraz art. 44  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne