Terminy i rodzaje deklaracji składanych przez płatnika

Od nowego 2018r. nastąpi wiele zmian, w składaniu deklaracji przez płatników i formy, w jakiej taka deklaracja podatkowa, zostanie wysłana. Po raz pierwszy płatnik musi dokonać obliczeń, w stosunku do ilu podatników pełni rolę kalkulującego, pobierającego i wpłacającego należną zaliczkę na podatek lub pobierającego zryczałtowany podatek. Musi również oszacować, w stosunku do ilu podmiotów dokonuje rocznego obliczenia podatku za ten podmiot. Od tej ilości zależy bowiem czy musi czy też może dokonywać wysyłki deklaracji przez internet.

Nowe terminy dla formy papierowej
Płatnik rozliczający od 1 do 5 podatników może zrobić rozliczenie pit przez internet, ale również wybrać druk papierowy. Płatnik, który rozliczy się w formie standardowej (nie – elektronicznej), sporządzane druki pit ma obowiązek przesłać do końca stycznia roku następującego po danym roku (w 2018 roku 31 styczeń przypada w sobotę, stąd termin wydłuża się automatycznie do 2 lutego 2015 r.). Termin przysłania tradycyjnych druków do urzędu skarbowego, uległ zatem przyspieszeniu (dotychczas obowiązywał do końca lutego).
Nadal obowiązuje termin, w jakim płatnik musi  przekazać druki podatnikom i jest koniec lutego 2018r. Zważywszy na szybsze terminy składania druków tradycyjnych, najlepiej zrobić to najpóźniej do końca stycznia, żeby zdążyć z wysłaniem papierowych deklaracji.

Obowiązkowe rozliczenie PIT przez internet
Biuro rachunkowe oraz płatnik rozliczający 6 i więcej podatników, zobowiązani są do wysyłki druków pit wyłącznie przez internet. Mogą być one w następujących formach:

  • Podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem)
  • Wysyłane za pomocą profilu ePUAP.

Płatnik sumuje podatników, a na rzecz których na przykład dokonuje wypłat wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, ale także umowy o dzieło, umowy zlecenia, stosunku służbowego, nakładczych umów o pracę. Cały czas mówimy o jednym podatniku, nawet jeżeli podatnik ma zawartą z płatnikiem więcej niż 1 umowę w roku (liczy się podmiot – osoba, a nie ilość nawiązanych umów). Płatnik do sumy tej wlicza podatników, dla których podatek pobiera się ryczałtowo (np. z umowy o dzieło i umowy zlecenia, na podstawie umów do wartości 200 zł).
Informacje dla podatnika nie są objęte wymogiem zachowania formy elektronicznej Płatnik może je podatnikowi przekazać zarówno w formie papierowej, czyli tradycyjnej, jak i za pomocą internetu (podpisaną e-podpisem). Niezmienny również pozostaje termin – do końca lutego 2018r.